4247-anunt concurs 2 functii contractuale

Nr. 4247 / 28.02.2019

       

 

ANUNȚ

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată determinată a posturilor contractuale de execuţie vacante după cum urmează:

– o funcţie contractuală de asistent veterinar treapta profesională II – personal angajat pe durată determinată conform Ordinului 64/2007, pentru care sunt necesare studii medii absolvite cu diplomă, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, studii profesionale pentru care s-a promovat examenul de certificare a calificării profesionale şi a dobândit acest certificat sau echivalente în domeniul veterinar şi condiţie minimă de vechime în specialitatea studiilor de minimum trei ani și șase luni.

– o funcţie contractuală de şofer gradul I – personal angajat pe durată determinată conform O.G. 42/2004 pentru care sunt necesare studii medii absolvite cu diplomă, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, studii profesionale pentru care s-a promovat examenul de certificare a calificării profesionale şi a dobândit acest certificat sau echivalente, şi de vechime în funcţia de şofer  necesară exercitării funcţiei contractuale de minumum trei ani .

Posesor permis de conducere pentru categoriile B, B/E, C/E.

Concursul va consta în susţinerea unei probe scrise în data de 27.03.2019 orele 11.00 la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa, din strada I.C. Brătianu, numărul 35, şi a unui interviu care se va susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele se pot depune la sediul instituţiei în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului (data publicării 04.03.2019) până la orele 17°° la Compartimentul Resurse Umane şi Juridic – secretariatul comisiei de concurs și va contine urmatoarele documente :

  1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica .
  4. d) carnetul de munca sau, dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si sau in specialitatea studiilor , in copie

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

  1. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

– Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevazute la literele b)-d) vor fi prezentate si in original în vederea verificarii conformitatilor copiilor cu acestea .

– Selecția dosarelor de înscriere se va face într-un termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

– Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei

– După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.”

– Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».”

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondenţă, sunt telefon 0372737818/fax 0372871067, e-mail vintila.grigoras-db@ansvsa.ro, persoana de contact – consilier superior Vintilă Grigoraș

 

Vă mulțumim.                   

                                Cu stima ,

DIRECTOR EXECUTIV

  1. TOLEA SANDU MARIUS